Re:Challenge – Praktiska lösningar för en delande Göteborg

Du kan vara med och ta fram de praktiska lösningarna. Vi börjar med det som ligger oss närmast, det vi alla har gemensamt: hemmet och kvarteret. I höst kan du vara en av 30 studenter som hjälper Göteborgs Stad att designa helt nya lösningar för delande- och cirkulärekonomi! Hur kan vi göra det lättare att dela, laga och återanvända det vi redan har? Ge bort det vi inte behöver? Kan vi hitta nya sätt att mötas på och kan vi omforma bilden av vad som är attraktiv design och konsumtion? Detta är Miljöbron Re:Challenge.

Ett av uppdragen:

PLATSER FÖR KREATIVT DELANDE
Bostadsbolaget & Familjebostäder

Den största utmaningen i Re:Challenge är att utforma fyra lokaler för att främja delande, återbruk, fixande och lagande. Kanske kan det finnas verktygspooler, cykelkök, maker spaces, återbruksrum? Något helt annat, helt nytt?

Fyra platser för kreativt delande

Den största utmaningen i Re:Challenge är att utforma fyra lokaler för att främja delande, återbruk, fixande och lagande. Kanske kan det finnas verktygspooler, cykelkök, maker spaces, återbruksrum? Genom uppdraget, som du utför tillsammans med 3-4 andra studenter, utförs i samarbete med din uppdragsgivare med handledning från Miljöbron.

Rannebergen

Uppdrag: Designa och bygga upp en lokal och verksamhet för delande, lagande och återbruk.
Uppdragsgivare: Bostadsbolaget
Omfattning: ca 4 timmar/vecka under höstterminen

I Rannebergen finns idag en lokal som för 10 år sedan använts för återbruksverksamhet. Lokalen består av fyra rum och en köksdel och är uppskattat till 65 kvadratmeter. Ett av rummen är inrett med en arbetsbänk och möjlighet att hänga verktyg på väggen.

Bostadsbolaget vill nu få hjälp att göra i ordning rummet för att främja återbruk och delande bland boende i området. Då lokalen är relativt stor med många rum är möjligheten stor för flera typer av verksamheter, t.ex. lånepool, verkstad eller bytesmöjlighet. Förväntningarna från förvaltaren är att de får ett färdigt och inrett återbruksrum. Så långt det är möjligt ska inredning och liknande bestå av återbrukat material. Allt för att visa och inspirera besökare till vad man kan använda material till. Bostadsbolaget kan bidra med lite resurser för att måla/inreda. Detta är något som diskuteras mellan studentgruppen och kontaktpersonen på Bostadsbolaget.

hands-people-woman-working-web

Majorna

Uppdrag: Designa en lokal för delande, lagande och återbruk.
Uppdragsgivare: Familjebostäder
Omfattning: ca 4 timmar/vecka under höstterminen

Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. Projektets aktiviteter, som ska utgå från initiativ och delaktighet från majborna själva, syftar till att göra stadsdelen ännu grönare och mer inkluderande. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete kring omställning mot en mer hållbar ekologisk stadsdel – ur vilket t.ex. den årliga Megaloppisen i Majorna kommer.

På Stortoppsgatan vid Gråberget finns ett gammalt slakteri i typisk 1950-talsstil. Sedan länge är verksamheten nedlagd. Lokalen, totalt ca 300 kvm fördelat över två plan, har bl.a. en butiksyta i gatuplan med stora fönster och lastbrygga. Lokalens förutsättningar gör den utmärkt för någon typ av kreativt återbrukscentrum. Parterna i Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 vill nu ha hjälp att utreda hur en kreativ återbruksverksamhet skulle kunna bedrivas i lokalen. Då lokalen är stor och i flera våningsplan är möjligheterna många för olika typer av verksamheter där både återbruk, upcycling samt analog och digital kreativitet främjas. Exempelvis kan lokalen inrymma lånepool, redesignverkstad, cykelkök, makerspace, hackerspace och/eller bytesrum.

Det är mycket viktigt att arbetet med förslaget sker i dialog med berörda parter i området, t.ex. boende, aktiva hyresgäster, stadsdelsförvaltningen och fastighetsägaren.

pelarborr

Hammarkullen

Uppdrag: Designa och bygga upp en lokal och verksamhet för delande, lagande och återbruk.
Uppdragsgivare: Bostadsbolaget m. fl.
Omfattning: ca 4 timmar/vecka under höstterminen

I Hammarkullen finns idag en lokal där uppdragsgivaren ska undersöka om och hur man kan främja cirkulära lösningar. Lokalen ägs av Bostadsbolaget, uppskattas till 100 kvm och ska användas för att bygga upp en verksamhet av typen minikretsloppspark. Inom lokalen bör flera typer av verksamheter som gynnar cirkulär ekonomi och återbruk finnas tillgängliga, Det skall också finnas möjlighet att lämna farligt avfall och vissa typer av grovavfall. Lokalen ska inspirera till mer miljövänliga val och en förståelse för vikten av att hushålla med våra resurser.

Uppdraget för studenter går ut på att designa och fysiskt iordningställa lokalen, undersöka förutsättningarna och möjligheterna till organisation och drift, utvärdera och sammanställa miljömässig och social påverkan och andra förutsättningar för att verksamheten ska fungera som tänkt. Förväntningarna från uppdragsgivarna är att de får en färdig och inredd lokal. Så långt det är möjligt ska inredning och liknande bestå av återbrukat material. Allt för att visa och inspirera besökare till vad man kan använda material till. Inredningen bör också vara mobil och på ett enkelt sätt kunna flyttas om byte av lokal krävs.

I det här projektet är det viktigt att man som student har en nära dialog med uppdragsgivarna. Styrgruppen består idag av representanter från Kretslopp och Vatten, SDF Angered samt Bostadsbolaget. Speciellt viktigt är att medborgardialog och annan kommunikation utåt genomförs på ett sätt som är överenskommet med styrgruppen. Detta är viktigt då projektet är en pilotutredning som utreder förutsättningarna för verksamheten, vilket måste framgå tydligt för att inte skapa falska förväntningar hos medborgarna.

Bergsjön

Uppdrag: Designa och bygga upp en lokal och verksamhet för delande, lagande och återbruk.
Uppdragsgivare: Familjebostäder m. fl.
Omfattning: ca 4 timmar/vecka under höstterminen

I Bergsjön finns idag en lokal på Siriusgatan 55 som står oanvänd sen en tid. I lokalen har tidigare funnits en verksamhet för återbruk, Returhuset, som nu har flyttat till Kretsloppsparken, Alelyckan. Lokalen är 161 kvm och inrymmer kök samt flera rum.

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och Familjebostäder vill nu få hjälp att utreda vilka möjligheter som finns att på nytt använda lokalen på ett sätt som främjar återbruk och delande bland boende i området och stadsdelen. Då lokalen är relativt stor med flera rum är möjligheten stor för flera typer av verksamheter där både återbruk, upcycling samt analog och digital kreativitet främjas. Exempelvis kan lokalen inrymma lånepool, redesignverkstad, cykelkök, makerspace, hackerspace och/eller bytesrum.

Uppdraget är att studera och lägga fram förslag kring lokalens användning utifrån önskemål från boende, stadsdelsnämnden, fastighetsägaren och aktiva hyresgäster. I förslaget ska ingå:

Ett förslag på i vilken form lokalen ska drivas och bemannas. Uppdragsgivaren ser att någon typ av samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, familjebostäder och Kretslopp och vatten vid Göteborgs Stad är nödvändigt.
En design/planskiss med förslag på om och i så fall hur lokalen bör renoveras och byggas om för att bli mer ändamålsenlig.
En plan samt ev. material för marknadsföring och interaktion med de boende.
En metodbeskrivning för att överföra resultatet till fastighetsägare och hyresgästföreningen för spridning till resten av staden.

Observera att uppdragsbeskrivningarna på denna sida är tänkta att ge en allmän inblick i uppgiften. Detaljer kan komma att ändras.

http://tema.miljobron.se/

http://vastragotaland.miljobron.se/

http://goteborg.etc.se/inrikes/delningsekonomi-som-framtida-karriarmojlighet

Posted in KEG

Kommentera